Trešais projektu pieteikumu konkurss (noslēgts)

Trešais projektu pieteikumu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam ir izsludināts 2019. gada 18. martā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 30. maijs, plkst. 12:00 (Viļņas laiks, GMT+2). Līdz šim laikam projektu pieteikumiem jābūt iesniegtiem valsts iestādē „Apvienotais tehniskais sekretariāts” (Konstitūcijas pr. 7, LT-09308, Viļņa).

Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Trešajā projektu pieteikumu konkursā ir sagaidāmi pieteikumi, kas atbilst šādiem tematiskajiem mērķiem un prioritātēm:

  1. Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību:

1.1. pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām;

1.2. nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas*.

  1. Atbalsts labai vietējai un reģionālajai pārvaldei:

2.1. vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai;

2.2. sabiedrības stiprināšana**.

  1. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana:

3.1. kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana.

 

Sakarā ar to ka pirmā un otrā konkursa ietvaros atbalstīti pieteikumi paredz Programmas rezultatīvā rādītāja "Cilvēku skaits Programmas darbības teritorijā, kas ir saņēmuši atbalstu, lai attīstītu savas darbā iekārtošanās un uzņēmējdarbības spējas" sasniegšanu attiecībā uz mērķa grupu "jaunieši" un "pirmspensijas vecuma cilvēki", lai saņemtu finansējumu trešā konkursa ietvaros pieteicējiem ieteicams fokusēties uz citām iedzīvotāju mērķa grupām: "citi" iedzīvotāji, kā norādīts Vadlīniju 2.1.1. sadaļas mazaizsargāto grupu aprakstā.

** Trešajā projektu pieteikumu konkursā pretendenti tiek aicināti aktīvi iesniegt projektu pieteikumus prioritātē 2.2 „Sabiedrības stiprināšana”.

 

Projektos drīkst iesaistīties atbalsta saņēmēji no vismaz vienas Programmā iesaistītās ES dalībvalsts (Latvijas vai Lietuvas) un no Baltkrievijas. Katrai organizācijai jābūt bezpeļņas juridiskai personai no Programmas darbības teritorijas.

 

                                         Programmas darbības teritorija                                                                                                                                         Programmas budžets

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Projekta budžets sastāv no ES finansējuma (dotācijas) un projekta atbalsta saņēmēju līdzfinansējuma daļas.

ES finansējums vienam projektam var būt no 100 000 eiro līdz 1 200 000 eiro.

 

POTENCIĀLO PIETEIKUMU IESNIEDZĒJU UZMANĪBAI! Ja tehniskā dokumentācija, kas tika iesniegta kopā ar pieteikumu iepriekšējam konkursam, tiks iesniegta atkārtoti trešā konkursa ietvaros, lūdzam iepriekš sazināties ar ATS, lai saņemtu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju. 

Aicinām potenciālos projektu pieteikumu iesniedzējus piedalīties Apvienotā tehniskā sekretariāta rīkotajos pasākumos un konsultācijās.