PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO KLAUSIMAI

1. Ar gali 1 auditorius atlikti visų paramos gavėjų išlaidų patikrinimą?

Kiekvienas paramos gavėjas iš Lietuvos ir Kaliningrado srities turi pasirinkti auditorių taikydamas atitinkamą viešųjų pirkimų procedūrą. Kiekvienas paramos gavėjas yra atskirai atsakingas, kad jo išlaidas patikrintų auditorius. Pagrindinis paramos gavėjas yra atsakingas už viso projekto ataskaitos parengimą. Nereikalaujama, kad pagrindinio paramos gavėjo auditorius parengtų konsoliduotą audito ataskaitą. Pagrindinis paramos gavėjas surenka informaciją apie pasirinktus auditorius iš kiekvieno Lietuvos ir Rusijos paramos gavėjo ir ją siunčia JTS, kad JTS patikrintų pasirinktus Lietuvos auditorius. Valdymo institucija turi teisę atmesti pasirinktą (-us) auditorių (-ius) (žr. Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 7.5.3. skyrių).

2. Ar reikia rengti konsoliduotą pažangos / galutinę ataskaitą ir pateikti kartu su kitais dokumentais?

Prieš rengdamas kito avansinio mokėjimo (ar galutinės paramos sumos išmokėjimo) prašymą, pagrindinis paramos gavėjas yra atsakingas už konsoliduotos pažangos / galutinės ataskaitos parengimą (po to, kai pagrindinis paramos gavėjas surenka auditoriaus patikrintas ataskaitas iš kiekvieno paramos gavėjo). Nereikalaujama, kad pagrindinio paramos gavėjo auditorius patikrintų konsoliduotą ataskaitą ir nereikalaujama, kad būtų rengiama konsoliduota audito ataskaita.

3. Ar projekto įgyvendinimo laikotarpiu galima daryti keitimus?

Galima daryti projekto veiklos keitimus, tačiau visi pakeitimai turi būti aiškiai ir pakankamai pagrįsti, reikalingi norint veiksmingiau įgyvendinti projektą ir turi atitikti Programos tinkamumo finansuoti taisykles. Šie pakeitimai negali turėti poveikio bendrajam projekto tikslui. Darant keitimus, turi būti laikomasi skirtingos pakeitimų kategorijoms taikomų procedūrų (žr. Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 7.6. skyrių).

4. Ar atostoginiai (vidutinis darbo užmokestis atostogų metu) ir išmokos ligos atveju yra tinkamos deklaruoti projekto išlaidos?

Atostoginiai (vidutinis darbo užmokestis atostogų metu) ir išmokos ligos atveju gali būti pripažįstamos tinkamomis išlaidomis tik tuo atveju, jei: 1) paramos gavėjo organizacijoje esama (nuolatinė) darbuotojo pareigybė ir visas darbo laikas priskiriamas projektui, ir 2) jei paramos gavėjo organizacijoje asmuo dirba visą ar ne visą darbo laiką išskirtinai tik projektui. Išsamesnė informacija apie išlaidų tinkamumą finansuoti pateikiama Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams I priede „Išsamios išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės“.