PARAMOS GAVĖJŲ, PROJEKTŲ, VEIKLOS IR IŠLAIDŲ TINKAMUMO KLAUSIMAI

1. Ar leidžiama įtraukti išorės ekspertą į darbų atlikimą (projekto veiklą) iš teritorijos, kuri nėra Programos teritorija?

Su bet kurios šalies ekspertais gali būti sudarytos sutartys su sąlyga, kad sutartys bus sudaromos, atsižvelgiant į Programoje apibrėžtas pirkimų taisykles (žr. Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 7.4. skyrių).

2. Ar galima vykdyti veiklą už Programos teritorijos ribų?

Veikla už Programos įgyvendinimo teritorijos ribų gali būti iš įgyvendinama išskirtiniais atvejais ir, jei ji būtina siekiant Programos tikslų ir jie naudingi Programos įgyvendinimo teritorijai (žr. Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 1.5. skyrių).

3. Ar pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas galima statyti naują pastatą?

Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai išvardyti Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 4 skyriaus 4.1. ir 4.2. poskyriuose ir I priede „Išsamios išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės“. Neatitinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 4.3 poskyryje „Netinkamos finansuoti išlaidos“. Remiantis šiuose poskyriuose pateikta informacija, naujo pastato statybos darbai gali būti laikomi tinkamais, jei išlaidos atitinka visus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus (pvz., išlaidos yra būtinos projekto įgyvendinimui), o veikla yra remtina (t.y. nėra susijusi su neremiama veikla, nurodyta Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 2.2. skyriuje).

4. Ar projektų įgyvendinimo metu galima rengti techninius dokumentus?

Remiantis Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 2.2. skyriumi „Neremiami projektai ir veikla“, „projektai, kuriais siekiama tik parengti galimybių studijas ir techninius dokumentus“ yra neremiami. Tai reiškia, kad Programa neremia techninių dokumentų rengimo ir tokios išlaidos nėra tinkamos finansuoti. Visi reikalingi dokumentai ir leidimai, pvz. galimybių studija ir/ ar techniniai dokumentai, statybą leidžiantys dokumentai, jei reikalingi infrastruktūros plėtrai arba įrangos pirkimui projekto įgyvendinimo metu, turėtų būti pateikiama kartu su paraiška.

5. Ar Lietuvos biudžetinė įstaiga gali būti pareiškėju (pagrindiniu paramos gavėju) ar paramos gavėju?

Pagal 1995 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 nuostatas, „biudžetinė įstaiga – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis valstybės ar savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų, taip pat iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų“. Remiantis reikalavimais pagrindinio paramos gavėjo ir paramos gavėjo tinkamumui, kurie išvardyti Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 3.2.2. skyriaus 1) dalies b) paragrafe tokio tipo organizacijos gali būti laikomos tinkamomis. Galutinis sprendimas dėl kiekvienos organizacijos tinkamumo bus priimtas vertinant kiekvieną organizaciją atskirai, atsižvelgiant į paraiškoje pateiktą informaciją ir į su paraiška pateiktus pagrindžiančius dokumentus.

6. Ar gali organizacija iš gretimo regiono ("adjoining region") būti projekto pareiškėju (pagrindiniu paramos gavėju)?

Taip, pareiškėju (pagrindiniu paramos gavėju) gali būti organizacija iš Programos teritorijos, t.y. tiek iš pagrindinių, tiek iš gretimų regionų. Pagal Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 3.2. skyriaus „Paramos gavėjų tinkamumas“ nuostatas, „tam, kad būtų tinkami finansavimui gauti, pagrindinis paramos gavėjas ir paramos gavėjai turi būti įsikūrę (įregistruoti arba turintys registruotą veikiančią atstovybę) reikalavimus atitinkančioje Programos teritorijoje“. Daugiau informacijos apie tinkamumo reikalavimus pagrindiniam paramos gavėjui ir paramos gavėjams ieškokite Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 3.2. skyriuje.

7. Mes esame Programos teritorijoje įsikūręs organizacijos padalinys, pagrindinė būstinė yra už Programos teritorijos ribų, ar mes esame tinkami Programos finansavimui gauti?

Pagal Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 3.2.2 poskyrio „Pagrindinio paramos gavėjo ir paramos gavėjų tinkamumas“ 1 punktą, kiekviena organizacija turi turėti juridinio asmens statusą, o pagal 2 punktą – pagrindinis paramos gavėjas ir gavėjai turi būti įsikūrę (būti įregistruoti arba turintys registruotą veikiančią atstovybę) reikalavimus atitinkančioje Programos teritorijoje ir organizacijų ar jų registruotų veikiančių atstovybių tinkamumas turi būti įrodytas pateikiant registravimo pažymėjimą arba jam prilygstantį dokumentą pagal nacionalinius teisės aktus. Be to, 3.2.2 poskyrio 3 punktas nurodo, kad tam, kad būtų tinkamas finansavimui gauti, pagrindinis paramos gavėjas turi būti įsteigtas ne vėliau kaip prieš 3 metus arba anksčiau iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (t. y. 2015 m. sausio 10 d. arba anksčiau), o kiekvienas iš paramos gavėjų turi būti įsteigtas ne vėliau kaip prieš 1 metus arba anksčiau iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (t. y. 2017 m. sausio 10 d. arba anksčiau). Registruota veikianti atstovybė turėtų būti įsteigta Programos teritorijoje bent prieš 1 metus iki šio kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (t. y. 2017 m. sausio 10 d. arba anksčiau). Todėl, jei pagrindinė organizacijos būstinė, esanti už Programos teritorijos ribų, yra įsteigta 2015 m. sausio 10 d. arba anksčiau, o jos registruota veikianti atstovybė, įsikūrusi Programos teritorijoje, įsteigta 2017 m. sausio 10 d. arba anksčiau, tokia organizacija (pagrindinė jos būstinė) galėtų būti laikoma tinkamu pagrindiniu paramos gavėju ar paramos gavėju.

Galutinis sprendimas dėl tinkamumo bus priimamas administracinės atitikties ir techninio tinkamumo vertinimo metu, remiantis projekto paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija.

Atkreipkite dėmesį, kad, siekdamas vienodo požiūrio į pareiškėjus, JTS negali teikti išankstinės nuomonės dėl pagrindinio paramos gavėjo, paramos gavėjo, projekto ar konkrečios veiklos tinkamumo (žr. Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 5.2 skyrių).

8. Mūsų organizacija yra regioninis biuras, įsikūręs pagrindiniame Programos teritorijos regione, pagrindinė būstinė yra gretimame Programos teritorijos regione. Kuris biuras (pagrindinis ar regioninis) turi būti projekto paramos gavėjas – tik regioninis biuras, tik pagrindinė būstinė ar abu biurai?

Pagal Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 3.2.2 poskyrio „Pagrindinio paramos gavėjo ir paramos gavėjų tinkamumas“ 2 punktą, organizacijų ar jų registruotų veikiančių atstovybių tinkamumas turi būti įrodytas pateikiant registravimo pažymėjimą arba jam prilygstantį dokumentą pagal nacionalinius teisės aktus. To paties poskyrio 3 punkte teigiama, kad tam, kad būtų tinkamas finansavimui gauti, pagrindinis paramos gavėjas turi būti įsteigtas prieš 3 ar daugiau metų iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (t. .y 2015 m. sausio 10 d. arba anksčiau), kiekvienas paramos gavėjas turi būti įsteigtas prieš 1 ar daugiau metų iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (t. y. 2017 m. sausio 10 d. arba anksčiau). Registruota veikianti atstovybė turėtų būti įsteigta Programos teritorijoje bent prieš 1 metus iki šio kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (t. y. 2017 m. sausio 10 d. arba anksčiau). Todėl, jei organizacija atitinka pareiškėjams (pagrindiniams paramos gavėjams) ar paramos gavėjams keliamus tinkamumo finansavimui gauti reikalavimus (priklausomai nuo numatyto vaidmens projekte) ir gali pateikti dokumentus (pvz., registravimo pažymėjimą arba jam prilygstantį dokumentą pagal nacionalinius teisės aktus) įrodančius juridinio asmens (tiek pagrindinio, tiek regioninio biuro) įsteigimo datą ir vietą, bet kuris iš tokių juridinių asmenų gali būti tinkamas dalyvauti projekte. Priimant sprendimą, kuris juridinis asmuo pasirenkamas pagrindiniu paramos gavėju ar paramos gavėju, taip pat būtina atsižvelgti į 5.3 skyriaus „Paraiškų teikimas“ nuostatas ir taisykles dėl paraiškų teikimo, atkreipiant dėmesį į tai, kuri organizacija (pagrindinė būstinė ar regioninis biuras) yra atsakinga už metinės finansinės atskaitomybės rengimą ir apskaitos vedimą organizacijoje ir turi atitinkamą pasirašymo teisę.

Galutinis sprendimas dėl tinkamumo finansavimui gauti bus priimamas administracinės atitikties ir techninio tinkamumo vertinimo metu, remiantis projekto paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija.

Atkreipkite dėmesį, kad, siekdamas vienodo požiūrio į pareiškėjus, JTS negali teikti išankstinės nuomonės dėl pagrindinio paramos gavėjo, paramos gavėjo, projekto ar konkrečios veiklos tinkamumo (žr. Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 5.2 skyrių).

9. Mes esame registruota veikianti atstovybė, t. y. juridinio asmens statusą turintis subjektas, registruotas juridinių asmenų registre, turintis atskirą registracijos kodą negu pagrindinė („motininė“) organizacija, esame įsikūrę gretimame Programos teritorijos regione, tačiau pagrindinė būstinė („Motininė organizacija“) yra už Programos teritorijos ribų. Kuri organizacija turi būti projekto paramos gavėjas, tik registruota veikianti atstovybė, tik pagrindinė būstinė arba abi?

Pagal Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 3.2.2 poskyrio „Pagrindinio paramos gavėjo ir paramos gavėjų tinkamumas“ 2 punktą, organizacijų ar jų registruotų veikiančių atstovybių tinkamumas turi būti įrodytas pateikus registravimo pažymėjimą arba jam prilygstantį dokumentą pagal nacionalinius teisės aktus. To paties poskyrio 3 punkte teigiama, kad tam, kad būtų tinkamas finansavimui gauti, pagrindinis paramos gavėjas turi būti įsteigtas prieš 3 ar daugiau metų iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (t. y. 2015 m. sausio 10 d. arba anksčiau), kiekvienas paramos gavėjas turi būti įsteigtas prieš 1 ar daugiau metų iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (t. y. 2017 m. sausio 10 d. arba anksčiau). Registruota veikianti atstovybė turėtų būti įsteigta Programos teritorijoje bent prieš 1 metus iki šio kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (t. y. 2017 m. sausio 10 d. arba anksčiau). Todėl, jei organizacija atitinka pareiškėjams (pagrindiniams paramos gavėjams) ar paramos gavėjams keliamus tinkamumo reikalavimus (priklausomai nuo numatyto vaidmens projekte) ir gali pateikti dokumentus (pvz., registravimo pažymėjimą arba jam prilygstantį dokumentą pagal nacionalinius teisės aktus) įrodančius juridinio asmens (tiek pagrindinio, tiek regioninio biuro) įsteigimo datą ir vietą, bet kuris iš tokių juridinių asmenų gali būti tinkamas dalyvauti projekte. Priimant sprendimą, kuris juridinis asmuo pasirenkamas pagrindiniu paramos gavėju ar paramos gavėju, taip pat būtina atsižvelgti į tai, kuri organizacija (pagrindinė būstinė ar regioninis biuras) yra atsakinga už metinės finansinės atskaitomybės rengimą ir apskaitos vedimą organizacijoje ir turi pasirašymo teisę (žr. 5.3 skyrių „Paraiškų teikimas“).

Galutinis sprendimas dėl tinkamumo finansavimui gauti bus priimamas administracinės atitikties ir techninio tinkamumo vertinimo metu, remiantis projekto paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija.

Atkreipkite dėmesį, kad, siekdamas vienodo požiūrio į pareiškėjus, JTS negali teikti išankstinės nuomonės dėl pagrindinio paramos gavėjo, paramos gavėjo, projekto ar konkrečios veiklos tinkamumo (žr. Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 5.2 skyrių).

10. Ar religinė bendruomenė gali būti tinkama būti pareiškėju (pagrindiniu paramos gavėju) ir (arba) paramos gavėju?

Pagrindiniai tinkamumo finansavimui gauti reikalavimai pagrindiniams paramos gavėjams ir paramos gavėjams yra įvardyti Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 3.2. skyriaus „Pagrindinių paramos gavėjų ir paramos gavėjų tinkamumas“. Organizacijų tipas „bendruomenės“ yra įvardytas 1 punkto c papunktyje: „Nevalstybiniai subjektai (kurie įsteigti siekiant konkretaus tikslo – tenkinti viešojo intereso poreikius ir kurie nėra pramoninio arba komercinio pobūdžio ir turi juridinio asmens statusą): [...] vietos piliečių grupės; bendruomenės; viešosios įstaigos (tik Lietuvos paramos gavėjų atveju)“. Tačiau, pagal 3.2.2 poskyrio 1 punktą, bet kuri organizacija turi turėti juridinio asmens statusą, o pagal 5.3 skyriaus „Paraiškos teikimas" 1 lentelės 7 ir 8 punktus, organizacija prie paraiškos turi pridėti nurodytas ataskaitinių finansinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus už dvejus metus (pagrindinio paramos gavėjo atveju) arba finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus (paramos gavėjo atveju), už kuriuos ataskaitos yra parengtos ir patvirtintos. Galutinis sprendimas dėl tinkamumo finansavimui gauti bus priimamas administracinės atitikties ir techninio tinkamumo vertinimo metu, remiantis projekto paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija.

Tačiau, pagal Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 2.2 skyrių „Neremiami projektai ir veikla“, Programa neremia „politinio, ideologinio ar religinio pobūdžio veiklos“. Ši veikla apima infrastruktūros darbus pastatuose, kuriuose vyksta pamaldos ir vykdoma kita įprasta religinė veikla, arba tokių pastatų teritorijose.