FINANSINIAI KLAUSIMAI

1. Ar Programos dokumentacijos vertimo išlaidos gali būti įtrauktos į 5 išlaidų kategoriją „Parengimo išlaidos“?

Išlaidos, susijusios su tvirtos partnerystės užmezgimo, apsiriboja tik visų projekto paramos gavėjų darbuotojų kelionės ir komandiruočių išlaidomis, patirtoms rengiant paraišką (žr. Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 4.2.5. skyrių).

2. Ką reiškia bendrojo finansavimo („joint financing“) bendradarbiavimo kriterijus?

Bendrojo finansavimo („joint financing“) kriterijus reiškia finansinį įnašą į visą projekto biudžetą iš paramos gavėjų išteklių. Pagrindinis paramos gavėjas ir gavėjai nusprendžia dėl tokio bendrojo finansavimo sumų, o jų paskirstymas turi būti nurodytas paraiškos formoje ir partnerystės pareiškime (-uose). Labai rekomenduojama, kad kiekvienas pagrindinis paramos gavėjas ir kiekvienas paramos gavėjas prie projekto biudžeto prisidėtų savo bendrojo finansavimo lėšomis (žr. Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 1.6. skyrių).

3. Ar leidžiama įtraukti išlaidas, susijusias su vertimo žodžiu paslaugomis veiklai, vykdomai abiejų dalyvaujančių šalių nacionalinėmis kalbomis?

Jei tai būtina projekto įgyvendinimui, vertimo paslaugas galima įtraukti, tačiau sutartys turėtų būti sudaromos atsižvelgiant į taikytinas pirkimų taisykles ir procedūras (žr. Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 7.4 skyrių). Šios išlaidos turėtų būti įtrauktos į 3 biudžeto išlaidų kategoriją „Prekės, išorės paslaugos ir kitos išlaidos“.

4. Ar gali bendrojo finansavimo suma būti mažesnė nei 10 % visų finansuoti tinkamų išlaidų?

Ne, bendrojo finansavimo suma turi sudaryti 10 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, nes kiekvienam projektui skiriamo Programos finansavimo (paramos) dalis turi sudaryti 90 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (žr. Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 1.6. skyrių).

5. Kokį mėnesinį valiutos keitimo kursą reikėtų naudoti rengiant paraiškos II dalį „Projekto biudžetas“ (jei valiuta yra ne euras)?

Rengiant projekto biudžetą, rekomenduojama naudoti paskutinio mėnesio, už kurį nustatomas valiutos keitimo kursas InforEuro paraiškos formos rengimo metu: https://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Rengiant pažangos ir galutinę ataskaitas išlaidos, kurios buvo patirtos kita valiuta, o ne eurais, perskaičiuojamos į eurus pagal EK nustatytą mėnesio valiutos keitimo kurso normą (žr. Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 7.3.4. skyrių).

6. Ar paramos gavėjas, įsikūręs gretimame regione, gali projekto įgyvendinimo metu įsigyti įrangos?

Kai projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti prekių ar išorės paslaugų, išlaidos turi būti planuojamos 3 biudžeto išlaidų kategorijoje. Jei įranga, kurią planuojate įsigyti, Jūsų organizacijoje apskaitoje pagal apskaitos politiką registruojama kaip trumpalaikis turtas, tuomet jos įsigijimą planuokite 3 biudžeto išlaidų kategorijoje. Įrangą ir kitas investicijas (taip pat ir programinę įrangą), kurias apskaitote registruojate kaip ilgalaikį turtą, turėtumėte planuoti 4 biudžeto išlaidų kategorijoje. Jei organizacija įsikūrusi gretimame regione, ilgalaikės investicijos nėra remiamos ir 4 biudžeto išlaidų kategorijoje neturėtų būti numatoma jokių išlaidų.

Atkreipiame dėmesį, kad visos projekto išlaidos turi tenkinti išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus, kurie yra išvardyti Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams 4.1 skyriuje, o pirmiausia visos planuojamos išlaidos turi būti būtinos projekto veiklos įgyvendinimui ir rezultatų pasiekimui.