1-asis kvietimas teikti paraiškas (uždarytas)

2016 m. rugsėjo 21 d. 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė 1-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Paraiškas į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą (Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius) reikia pristatyti iki 2016 m. gruodžio 20 d. 16.00 val. (GMT +2) 

Programos strateginis tikslas yra stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

1-ojo kvietimo metu projektų paraiškos gali būti teikiamos pagal šiuos teminius tikslus ir prioritetus:

1. Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu:

     1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms;

     1.2. Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas.

2. Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas:

     2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius;

     2.2. Visuomenės stiprinimas.

3. Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas:

     3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas.

Projektuose turi dalyvauti bent vienas partneris iš Baltarusijos ir bent vienas partneris iš ES valstybės-narės (Lietuvos arba Latvijos). Kiekviena organizacija, dalyvaujanti projekte, privalo būti juridinis ne pelno siekiantis asmuo iš šių regionų: Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Kauno ar Alytaus apskričių Lietuvoje; Latgalos ar Žiemgalos regionų Latvijoje; Mogiliavo, Vitebsko, Gardino ar Minsko sričių arba Minsko miesto Baltarusijoje.

ES parama kiekviename finansuoti patvirtintame projekte sudarys 90 % visų tinkamų išlaidų. 10% visų tinkamų išlaidų turės finansuoti paramos gavėjai. ES finansavimas projektui sudarys nuo 100 000 iki 1 500 000 eurų.